Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Paltamo 4.4 ha Myydään runsaspuustoinen, kirvestä kipeästi kaipaava Oulujärveen rajoittuva tila. Tilan kasvatusmetsät ovat kauttaaltaan harvennuksen tarpeessa.  Tilan kokonaispuusto on toukokuussa 2023 tehdyn maastomittauksen (kasvunlaskennalla laskettu vuoden 2023 kasvu) mukaan n. 700 m3, josta kuitua noin 550 m3. Kasvupaikat ovat tuoreita kankaita. Saavutettavuus on erinomainen, sillä tilan läpi kulkee yleinen tie (korjattu virheellinen teksti tässä, tie ei siis ole asfaltoitu kuten aiemmin oli kirjoitettu). Varttunutta taimikkoa tilalla on 1.1 hehtaaria. Tälle kuviolle taimikonhoito on kiireellinen. Tämä on erinomainen kohde pienen budjetin metsäsijoituskohdetta etsivälle. Metsät on mitattu maastotöin toukokuussa 2023. Kysy välittäjältä xml-tiedostoa.  Huom! Kaupankohteen ja Oulujärven välissä on vesijättöä. Kiinteistö sijaitsee Paltamon Oulujärven/Neuvosenniemen yleiskaavan alueella. Kohteella on kaavamerkintä M, eli kaavassa alue on merkitty metsätalousmaaksi. Kiinteistöön kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin: 1) Yhteinen vesialue 578-876-1-1 Kiehimänsuu-Kivesjärvi-Melalahti (useassa kunnassa)Osuuden suuruus: 0,007000 / 46,4998002) Yhteinen maa-alue 578-878-1-1 Yht.maa-alue Osuuden suuruus: 0,003500 / 23,249900 Tarjoa sähköpostilla petri.manninen@kajaaninmetsa.fi tai yllä…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä.  Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota. Metsät on mitattu maastotöin heinäkuussa 2023. Kokonaispuusto on n. 1 850 m³ joka on lähes täysin kuitupuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista. Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen. Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea. Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen kauppaa. Kulkuoikeudet ovat kunnossa (ks. kiinteistörekisterin karttaote). Tiestö on hyvä ja kestää…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Paltamo n. 2.2 ha Paltamossa Kivesjärven rantamailla myynnissä pieni, runsaspuustoinen metsätila. Tilan metsät ovat valtaosin luonnontilaisen kaltaisia ja erirakenteisia. Tilan puusto on mitattu maastotöin kesäkuussa 2023. Kokonaispuusto on n. 520 m³ josta tukkia n. 230 m³. Tilan metsät ovat kauttaaltaan uudistuskypsiä. Alueet ovat hyväkasvuisia. Rinnemaasto ja järvien läheisyys nostavat tämän alueen kasvultaan Kainuun parhaimpien alueiden joukkoon. Tila on hyvin saavutettavissa, mutta tien loppupätkä myyntikohteen kohdalla vaatii parantelua ennen käyttöön ottoa. Tilan kasvupaikat ovat reheviä kangasmaita. Tämä on erinomainen metsäsijoituskohde (runsaat välittömät hakkuumahdollisuudet) tai sitten vain mukava paikka fiilistelyyn ja sopii vaikka oman pienen luonnonsuojelualueen perustamiseen (myyjän ELY-keskukselta saaman selvityksen mukaisesti alue ei täytä METSO-ohjelman kriteereitä). Tilalla sijaitsee purkukuntoisia rakennuksia. Saunarakennus on hirsirakenteinen, päärakennus on kappaletavarasta tehty rintamamies -tyyppinen talo. Rakennukset ovat korjauskelvottomia. Päärakennuksen katossa on reikä. Rakennuksista ei ole saatavilla rakennuslupadokumentteja, rakennusten aloja ei ole tarkistusmitattu eikä niistä ole teetetty energiatodistusta eikä asbestikartoitusta. Kulkuoikeudet ovat…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kuhmo n. 37.2 ha Kuhmon Katermassa hyvin saavutettavissa oleva metsätila. Tilan metsämaat sijaitsevat pääosin tiestön varsilla ja tilalla onkin kattava tieverkko. Kasvupaikat ovat pääosaltaan kuivahkoja kankaita. Tämä alue on Kainuun parhaita seutuja, sillä korkeus merenpinnasta on maltillinen ja suurten järvien läheisyys tasoittaa ilmastoa ja vaikuttaa metsänkasvuun suotuisasti. Metsiä on hoidettu hyvin ja valtaosa metsistä on harvennettu suositusten mukaisesti odottamaan päätehakkuuta. Tilalla on vajaa pari hehtaaria avohakkuualoja jotka olisi syytä uudistaa. Tällä tilalla on myös virkistysarvoja. Keskellä tilaa sijaitsee laaja, vajaan kymmenen hehtaarin avosuo, joka vaihettuu reunoiltaan ojitetuiksi rämeiksi. Metsäarvio tehtiin maastotyönä toukokuussa 2023. Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin  2 672 m³, josta tukkia ~540 m³ ja kuitua ~2 010 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 56 m³/ha. Kehitysluokkajakauma painottuu vartuneisiin, noin  50-60 -vuotiaisiin metsiin, joissa arvokasvu on kovimmillaan. Kuitupuuta siirtyy tukkipuuksi läpimitan kasvaessa. Tämä kohde on erinomainen pitkäjänteiselle ja tasaisesti tuottavaa metsäsijoituskohdetta etsivälle sijoittajalle Laskennallinen tuotto…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Tuusniemi n. 30.1 ha Kahdessa palstassa oleva kivennäismaavaltainen metsätila Tuusniemellä Juojärven rantamilla. Tilan kasvupaikat ovat pääosin kivennäismaiden tuoreita kankaita.  Metsäarvio tehtiin maastotyönä 27.4.2022 (Kajaanin Metsäpalvelu Oy). Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin 4 797m³, josta tukkia ~1 230 m³ ja kuitua ~3 560 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 162 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu noin 7 m³/ha. Metsät ovat pääosin sekametsiä.  Kehitysluokkajakauma on erinomainen ja painottuu varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on pinta-alasta ~74 %. Loppu on pääosin nuorta kasvatusmetsää. Harvennustarvetta on yhteensä noin 15 hehtaarin pinta-alalla. Lisäksi päätehakkuumahdollisuuksia on noin hehtaarin alalla, joten tilasta on irrotettavissa välittömästi pääomia. Molemmille palstoille on kulkuoikeudet. Pääpalstalla on kattava tieverkosto ja toiselle palstalle menee kevytrakenteinen traktoriura kangasmaita pitkin. Tila sijaitsee osittain rantojensuojeluohjelma-alueella. Suojelualuepäätöksen mukaan metsiä on käsiteltävä metsänhoitosuositusten mukaisesti. Katso suojelualuepäätös -dokumentti “REKISTERIOTTEET” linkin takaa alta. Suojelualuerajaus voi asettaa kuitenkin rajoitteita rantarakentamiselle. Tarjoa viimeistään 3.6. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 4.6.…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Outokumpu n. 23.4 ha Metsätila sijaitsee aivan Outokummun keskustan tuntumassa Kuusjärvellä Kuopio-Joensuu -tien varressa. Tilan kasvupaikat ovat pääosin kivennäismaiden lehtomaisia- (~60%) ja tuoreita kankaita (~40%).  Metsäarvio tehtiin maastotyönä 27.4.2022 (Kajaanin Metsäpalvelu Oy). Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin 3 200 m³, josta tukkia ~1250 m³ ja kuitua ~1820 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 137 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu 9 m³/ha. Pääpuulaji lähes jokaisella kuviolla on kuusi.  Kehitysluokkajakauma on erinomainen ja painottuu varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on pinta-alasta ~73 %. Loppu on pääosin nuorta kasvatusmetsää ja varttuneita taimikoita. Vain kuvio 11 on hieman pienempää kuusen taimikkoa. Harvennustarvetta on yhteensä noin 4 hehtaarin pinta-alalla. Kasvu on harvennetuissa metsissä hyvää ja päätehakkuumahdollisuuksia on paljon lähitulevaisuudessa. Kasvatusmetsät on valtaosin harvennettu viime vuosina. Harvennusjälki on hyvä ja kasvatettava puusto laadukasta ja hyvässä kasvatusasennossa. Nuorissa metsissä/taimikoissa on jonkun verran kiireellisiä hoitorästejä. Energiapuuhakkuu voisi olla näille kuvioille hyvä vaihtoehto. Tilalla on liittymä…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kuopio/Maaninka n. 11.6 ha Myynnissä Maaningalla rehevien kangasmaiden kasvatusmetsävaltainen metsätila. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä se sijaitsee kahta puolta yleistä tietä. Kasvupaikoiltaan metsät ovat lähes täysin tuoreen ja lehtomaisen kankaan ravinteisuuden kangasmaita. Pinta-ala on kokonaan metsämaata pl. tiestön alle jäävät alueet. Tammikuussa 2022 tehdyn maastoarvion mukaan kokonaispuusto on 1 652 m³, josta kuitua 1 203 m³ ja tukkia 361  m³. Kehitysluokkajakauma on hakkuutuloja arvostavalle metsäsijoittajalle otollinen. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä on vajaa 80 % tilan pinta-alasta. Loppu pinta-alasta on uudistuskypsiä metsiä, joten tilalta on mahdollista irrottaa pääomia tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Tilalla on runsaat osuudet yhteisiin alueisiin (ks. kiinteistörekisteriote). Tarjoa viimeistään 15.2.2022 joko yllä olevan “Tee tarjous tästä kohteesta!” painikkeen kautta, tai lähettämällä tarjous sähköpostilla osoitteeseen pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi. Ostajan maksettavaksi tulevat varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), lainhuudatuskulu (132 €) ja kaupanvahvistuspalkkio (120 €). Kokonais pinta-ala 11.9 ha Taimikoiden pinta-ala 0 ha Kokonaispuusto 1 652 m³ Kuitupuuta 1 203 m³ Tukkipuuta 361 m³…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kajaani n. 100 ha Kajaanin Lehtovaaralla hyväkasvuisilla seuduilla sijaitseva tilakokonaisuus, joka sijaitsee pääosin yhdessä, noin 83 hehtaarin palstassa. Loppu pinta-alasta on jakautunut pienempiin palstoihin pääpalstan ympäristöön. Kasvupaikoiltaan metsät ovat pääasiassa tuoreen kankaan kivennäismaita.  Marraskuussa 2021 tehdyn maastoarvion (Kajaanin Metsäpalvelu) mukaan tilan kokonaispuusto on 12 550 m³, josta kuitua 7 108 m³ ja 4 644 tukkia  m³. Kehitysluokkajakauma on herkullinen. Uudistuskypsiä, kuusivaltaisia metsiä on noin 30 hehtaaria ja kasvun eri vaiheissa olevia kasvatusmetsiä noin 62 hehtaaria. Kasvatusmetsät on hoidettu pääosiltaan hyvin. Taimikoita on vain vajaa viisi hehtaaria ja nekin pääosin jo hirviltä karanneita varttuneita T2-männiköitä. Pääpalstan läpi virtaa joki, jossa majava on nostanut hieman vettä. Pääosin tuhot rajoittuvat vähäpuustoisiin rantametsiin. Tilalla on runsaat hakkuumahdollisuudet. Uudistuskypsissä metsissä on kerroksellisuutta, mikä mahdollistaa eri kasvatusvaihtoehtoja ja käsittelytapoja. Kasvatusmetsissä on myös jonkin verran harvennusrästejä. Tilalla sijaitsee purkukuntoisina myytävät rakennukset; vanha hirsitalo, ja piharakennukset. Talossa on peltikatto ja rossipohja. Taloon ei…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Vaala 17.3 ha Näppärän kokoinen metsätila Vaalan Neittävällä vaikka luontoharrastuksen tukikohdaksi tai omatoimiselle metsänomistajalle sijoituskohteeksi. Lokakuussa 2021 tehdyn maastoarvion (Kajaanin Metsäpalvelu) mukaan tilan kokonaispuusto on 925m³, josta kuitua 730 m³ ja tukkia 47 m³. Tilan metsämaat ovat kehitysluokaltaan suurimmaksi osaksi nuoria kasvatusmetsiä. Kasvupaikat ovat pääosin kuivahkoja ja kuivia soistuneita kankaita tai rämeitä. Kasvupaikat ovat karummasta päästä ja vesitalous haittaa paikoin puiden kasvua. Naapuritiloilla ojituksella puun kasvu on saatu hyvin käyntiin. Paikoin runsaana esiintyvä karhunsammal kielii kaliumin puutteesta. Terveyslannoitus tällä myyntikohteella voisi olla paikallaan. Kiinteistön läpi kulkevaa voimalinja-aluetta tullaan laajentamaan alustavan arvion mukaan noin 20 metriä. Voimajohtoalueen lunastustoimitusta ei ole vielä tämän kiinteistön ostalta käynnistetty. Uusi omistaja voi esittää lunastustoimituksessa vaatimuksensa lunastettavaa aluetta koskien. Ostajan maksettavaksi tulevat varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), lainhuudatuskulu (132 €) ja kaupanvahvistuspalkkio (120 €). Kokonais pinta-ala 19.1 ha Taimikoiden pinta-ala – Kokonaispuusto 925 m³ Kuitupuuta 730 m³ Tukkipuuta 47 m³ Kaava Ei  …

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Hyrynsalmi 36.4 ha Lähellä Hyrynsalmen kirkonkylää hyvin saavutettavissa oleva kangasmaavaltainen tila. Kasvupaikka- ja kehitysluokkajakauman puolesta loistava sijoituskohde.  Syyskuussa 2021 tehdyn maastoarvion (Kajaanin Metsäpalvelu) mukaan tilan kokonaispuusto on 3 904 m³, josta kuitua 2 897m³ ja tukkia 746 m³. Taimikoiden pinta-ala on 6.8 hehtaaria. Taimikot ovat varttuneita, noin 20 vuotiaita hyvin hoidettuja männiköitä. Tilan läpi kulkee kantavia kangasmaita pitkin menevä metsäautotie. Länsipäästä myyntikohde rajoittuu asfaltoituun yleiseen tiehen. Tilalla on jonkun verran kiireellisiä ensiharvennusrästejä. Pääosa tilasta on hyvässä arvokasvun vaiheessa olevaa harvennettua kasvatusmetsää. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreen ja kuivahkon kankaan hyvin kasvavia kangasmaita. Sekapuuna kasvaa rauduskoivua, mikä kertoo Kainuun korkeuksilla hyvistä kasvun edellytyksistä. Tilalla sijaitsee purkukuntoisina myytävät rakennukset; vanha hirsitalo, sauna ja varastorakennus. Sähköliittymä on purettu. Talossa on peltikatto ja rossipohja. Tontilla sijaitsee kaivo, jonka veden laatua ei ole tutkittu. Talon hirsikehikko vaikuttaa silmämääräisen tarkastelun perusteella ikäisekseen kohtuulliselta. Katto vaikuttaa pitävän vettä kohtuullisesti ja alin hirsikerros on…

Read more

10/16