Taiminkonhoito

TAIMIKONHOITO, VARHAISPERKAUS JA NUOREN METSÄN KUNNOSTUS

Hinta alkaen [€/ha] Kemeratuki* [€/ha]
Taimikonhoito 310 230
Varhaisperkaus 250 160

*Kemeratuki vuonna 2021, mikäli rahoitukselle asetetut ehdot täyttyvät

Taimikonhoidolla edistetään taimikon kasvua raivaamalla huonolaatuiset ja liian tiheässä kasvavat puut sekä kasvua varjostava  lehtipuusto. Erityisesti mänty on altis varjostukselle, mutta myös istuttamalla perustetussa kuusen taimikossa hoitotöiden laiminlyönti voi johtaa huomattiviin kasvumenetyksiin. Taimikonhoito, varhaisperkaus ja nuoren metsän kunnostus tehdään metsurityönä raivaussahalla. Yleensä maaperän viljavuudesta ja uudistamistavasta riippuen tehdään vähintään taimikon varhaisperkaus ja usein myös taimikonhoito.

Taimikonhoidon viivästyttäminen tai laiminlyönti hidastaa puuston kasvua sekä pienentää tulevia hakkuutuloja. Hoitamattomassa taimikossa taloudellisesti arvokas havupuusto häviää yleensä kilpailussa nopeakasvuisemmalle lehtipuulle.

Taimikonhoidossa kannattaa noudattaa Hyvän metsänhoidon suosituksia. Tällöin jäävän puuston kasvu ei kärsi ja puusto pääsee järeytymään. Ensiharvennuksessa voidaan saada jopa tukkia. Hyvälaatuinen taimikko on elinvoimainen ja kestää raivaamatonta taimikkoa paremmin lumi- ja sienituhoja. Raivattu taimikko kasvaa nopeammin ja tuottaa ensiharvennuksessa järeämpää ainespuuta. Jos taimikonhoito laiminlyödään, heijastuu sen vaikutukset myöhemmin tehtäviin hakkuisiin. Hoitamattomassa taimikossa tehtävä ensiharvennus on metsänomistajalle korjuukustannuksiltaan kallis. Ylitiheässä metsässä moto-työskentely on hidasta,  puusto altistuu korjuuvaurioille, eikä järeää ainespuuta kerry yhtä paljon
kuin hoidetussa metsässä.

Uudistamisen jälkeen metsäomaisuuden saa yleensä tuottamaan kun muistaa kaksi asiaa:

TAIMIKON VARHAISHOITO

Taimikon varhaishoidon eli varhaisperkauksen tarkoituksena on varmistaa, että päätehakkuun jälkeen uudistettu alue lähtee kasvuun. Uudistamisen jälkeen pintakasvillisuus valtaa alaa, joten on tärkeä varmistaa, että kasvatettavilla taimilla on riittävästi valoa ja tilaa kasvaa. Erityisesti kuusen uudistamisalalla kilpailu kasvutilasta on yleensä kovaa. Taimikon varhaishoito tehdään 5 – 8 vuoden kuluttua metsänviljelystä. Taimikko on tuolloin alle kaksi metristä.

Ajoissa tehty varhaishoito pienentää tulevien metsänhoitotöiden työmäärää ja kustannuksia. Varhaishoidon tarkoituksena on taata pienille taimille riittävä kasvutila. Taimien ympäriltä poistetaan kasvua haittaava vesakko, heinikko ja horsmikko. Taimikon varhaishoidossa ei vielä harvenneta kasvatettavia taimia. Viivästynyt varhaishoito hidastaa taimikon kasvua ja nostaa seuraavien työlajien kustannuksia.

TAIMIKONHOITO

Taimikonhoito on ajankohtainen, kun kasvatettava puusto on 3 – 5 metriä pitkää. Taimikonhoidossa poistetaan kasvatettavaa taimikkoa varjostava lehtipuusto. Samalla taimikko harvennetaan kasvun kannalta parhaimpaan tiheyteen.

ONKO TAIMIKONHOITO KANNATTAMATON INVESTOINTI?

Valitettavan usein taimikon hoitotyöt jäävät tekemättä, usein kustannusten pelossa. Metsänhoitotöihin investoiminen on kuitenkin pitkällä aikavälillä kannattava sijoitus, sillä taimikonhoitoon sijoitettu euro tuottaa arviolta kolme euroa takaisin myöhemmin kantorahatuloina. Yksityismetsänomistajat voivat myös saada sekä taimikon varhaishoitoon, että varsinaiseen taimikonhoitoon tai nuoren metsän kunnostukseen kestävän metsätalouden tukea, eli KEMERA-tukea.

Metsänhoitotuloista voi myös vähentää taimikonhoidon kustannukset. ALV-verovelvolliseksi rekisteröitynyt metsänomistaja voi myös vähentää palvelustamme maksettavan arvonlisäveron puunmyynnin arvonlisäverostaan. Seuraavat esimerkit havainnollistavat taimikonhoidon kustannuksia.


Esimerkki 1: Matti päättää tilata kolmen hehtaarin taimikonhoitotyön Kajaanin Metsäpalvelu Oy:ltä. Taimikonhoito maksaa metsänomistaja Matin metsässä 350 euroa/hehtaari ilman arvonlisäveroa, eli kolme hehtaaria maksaa yhteensä 1 150 €. Matti saa vuonna 2021 Kemera-tukea 230 euroa/hehtaari nuoren metsän hoitoon, eli yhteensä hän saa urakkaan Kemera-tukea 690 euroa. Matille jää siis maksettavaa avustusten jälkeen 360 euroa, joka on verovähennyskelpoinen (katso esimerkki 2)


Esimerkki 2: Matti päättää tilata kolmen hehtaarin taimikonhoitotyön Kajaanin Metsäpalvelu Oy:ltä. Taimikonhoito maksaa metsänomistaja Matin metsässä 350 euroa/hehtaari ilman arvonlisäveroa, eli kolme hehtaaria maksaa yhteensä 1 150 €. Matti saa vuonna 2021 Kemera-tukea 230 euroa/hehtaari nuoren metsän hoitoon, eli yhteensä hän saa urakkaan Kemera-tukea 690 euroa.  Viereisellä kuviolla tehdään harvennushakkuu, josta Matti saa tuloja 10 000 euroa. Puunmyyntituloista hänen tulisi maksaa pääomatuloveroa 3 000 euroa (vuoden 2021 pääomatuloveroprosentin mukaan). Matti saa vähentää verotuksessa hoitotyön kustannuksen, eli summa, josta hän maksaa pääomatuloveroa on 9 649 € (10 000 € + 690 €- 1 150 € = 9 649 €). Hän maksaa siis lopulta veroa puukaupasta 2 892 euroa (30% x 9 649 €), joten hän säästyy 108 euron pääomaveron maksulta . Näin ollen Matti “köyhtyy” kolmen hehtaarin taimikonhoidosta esimerkkitilanteessa vain 252 euroa! Toisin sanoen, ammattimetsuri on tehnyt Matin metsässä kolme työpäivää laadukasta työtä ja saanut Matin omaisuuden tuottamaan rahaa.


Metsät ovat arvokasta omaisuutta. Taimikot on syytä hoitaa kasvukuntoon metsänomistajan tavoitteista riippumatta, sillä hoidetussa taimikossa aluskasvillisuus pääsee toipumaan ja myös monimuotoisuus lisääntyy. Koulutetut metsurimme osaavat huomioida riistan taimikonhoidossa, ja metsänomistajan toiveiden mukaisesti riistatiheikköjä voidaan jättää soveltuviin paikkoihin.

TARVITSEEKO TAIMIKKOSI RAIVAUSTA? OTA YHTEYTTÄ!

Yhteydenottosi jälkeen:
Käymme maastossa tutustumassa taimikonhoitokohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.
Selvitämme kohteen hoitotoimenpiteet.
Arvioimme taimikonhoidon Kemera-kelpoisuuden.

OTA YHTEYTTÄ!

Petri Manninen p. 040 017 9112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi

Error: Contact form not found.