Metsäsuunnitelma

METSÄSUUNNITELMA KERTOO METSÄSI HOITOTARPEET JA HAKKUUMAHDOLLISUUDET


Laadimme metsäsuunnitelmat asiakkaillemme heidän tavoitteittensa mukaisesti. Kajaanin Metsäpalvelussa laadimme niin perinteiset metsäsuunnitelmat, jatkuvaan kasvatukseen tähtäävät metsäsuunnitelmat sekä metsäsuunnitelmat, joissa painotetaan riistanhoitoa. Asiantuntijoillamme on viimeisin yliopistotason koulutus jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Lisäksi olemme tuottaneet asiakkaillemme, pääasiassa kunnille monitavoitteisia metsäsuunnitelmia joissa erilaisten käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset on huomioitu tavallista yksityiskohtaisemmin virkistysarvojen ja metsälajiston suojelun toteutumisessa taajamametsissä.

Metsäsuunnitelman avulla tiedät, mitä toimenpiteitä metsäsi tarvitsee kasvaakseen tuottavasti.

METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÄÄ:

•Puuston määrän, laadun ja ikäjakauman.
•Puuston kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät metsänhoitotyöt.
•Hakkuumahdollisuudet sekä arvion puunmyyntituloista.
•Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen soveltuvat kohteet.
•Luonnon monimuotoisuutta edistävät arvokkaat kohteet.
•Kartat ja kuviokohtaiset tiedot
•Tarvittaessa myös puuston kehitysennusteet

Metsäsuunnitelman tarkkuus riittää puukaupan suunnitteluun. Avoin metsävaratieto eli metsään.fi tieto toimii myös meillä metsäsuunnitelman laadinnan tukirankana. Käytämme suunnitelussamme tehokkaasti apuna myös muista lähteistä tulevia kaukokartoitusaineistoja. Vielä tällä hetkellä avoin metsävaratieto ei kuitenkaan sellaisenaan riitä tarkkuutensa vuoksi metsäsuunnitelmaksi. Esimerkiksi hakkuiden ajoittamisen kannalta oleelliset tiedot kuten puuston ikä, puulajisuhteet ja keskiläpimitta on edelleen tarkistettava maastotyönä. Maastossa saadaan myös arvokasta tietoa mahdollisista metsän ravinnehäiriöistä, kunnostusojitustarpeesta, mahdollisista luontokohteista ja tiestön kunnosta.

Jatkuvan kasvatuksen metsäsuunnitelma

Jos et vielä ole täysin varma, mitä jatkuva kasvatus tarkoittaa, tutustu sen periaatteisiin Hyvän metsänhoidon suosituksissa. Jatkuvaa kasvatusta kutsutaan myös jatkuvapeitteiseksi tai eri-ikäisrakenteiseksi metsänkasvatukseksi. Jatkuvassa kasvatuksessa pyritään välttämään avohakkuita mahdollistamalla metsän luontainen uudistuminen siemenpuu-, suojuspuu-, verhopuu-, pienaukko- ja poimintahakkuin. Harvennuksissa pyritään poistamaan vain puita, joiten suhteellinen arvokasvu on pieni. Periaatteessa jokaisella metsikkökuviolla jatkuvan kasvatuksen harjoittaminen on mahdollista, mutta ei välttämättä taloudellisesti kannattavaa. Mikäli metsänomistajan tavoitteena on maksimoida ainoastaan metsätalouden tuotto, on metsänkäsittelyvaihtoehtojen kannattavuutta tarkasteltava kuviokohtaisesti. Kannattavuusarviointi toteutetaan simuloimalla kuvioille erilaisia käsittelyvaihtoja ja valitsemalla parhaiten metsänomistajan tavoitteisiin sopiva vaihtoehto. Voimme vertailla tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen kokonaiskannattavuutta metsätilalla eri aikajänteillä. Pohjois-Suomen metsät poikkeavat olennaisesti kasvudynamiikaltaan Etelä-Suomen metsistä, minkä vuoksi jatkuvan kasvatuksen hakkuiden toteuttaminen käytännössä sekä työn valvonta on syytä jättää meille.

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma

Laadimme monitavoitteiset metsäsuunnitelmat erityisesti isoille metsänomistajille, kuten kunnille ja seurakunnille. Monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa pääpainopistealueet ovat metsän taloudellisen tuoton lisäksi yleensä virkistyskäytössä, hiilensidonassa, keruutaloudessa, luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja valuma-alueen vesitalouden hallinnassa. Monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadinta käynnistyy tavoitteiden määrittämisellä. Suunnitelmassa otetaan tarvittaessa huomioon kaavoitus ja sidosryhmien kommentit metsänkäsittelyyn sekä luontoarvoselvitykset. Suunnitelmassa voidaan huomioida esimerkiksi näkymien avaamista virkistysalueilla, viherkäytäväverkoston toimivuutta kaupunkiympäristössä elävien populaatioiden välillä sekä tiestön reunametsän pölyn sidontaa ja äänen vaimentamista. Monitavoitteinen metsäsuunnitelma sisältää eri kästtelyvaihtoehtojen vaikutuksen metsätalouden tulovirtaan.

Riistanhoidollinen metsäsuunnitelma

Riistan huomiointi metsäsuunnittelussa edellyttää lainsäädäntöä ja metsäsertifioinnin edellytyksiä laveampaa luontokohderajausta. Riistan kannalta tärkeää on säilyttää erityisesti leveitä suojavyöhykkeitä vesistöjen läheisyydessä sekä suosia sekapuustoisuutta metsänhoidossa. Avohakkuualoilla jätetään myös laajempia säästöpuualueita. Riistaeläinten elinympäristöjä voidaan parantaa myös erilaisilla luonnonhoitotoimenpiteillä, kuten ennallistamalla ojitettuja soita. Käsittelyn ulkopuolelle jätettävät alueet merkitään karttaan suojavyöhykkeineen. Metsurimme on koulutettu huomioimaan riista metsänhoitotöiden toteuttamisessa.

OTA YHTEYTTÄ!

Pekka Manninen p. 044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi

Petri Manninen p. 040 017 9112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi

Error: Contact form not found.