Metsän uudistaminen

METSÄN UUDISTAMINEN TAKAA METSÄLLESI PARHAAN TUOTON


Metsän uudistaminen tulee ajankohtaiseksi yleensä avohakkuun jälkeen. Uudistamismenetelmänä käytetään istutusta, kylvöä ja luontaista uudistamista. Jokaiselle uudistamismenetelmälle on

paikkansa, ja menetelmien toimivuutta ja kannattavuutta tulee arvioida aina tapauskohtaisesti. Yleensä uudistamisessa on perusteltua käyttää vanhan metsän alle syntynyttä elinvoimaista taimiainesta uuden puusukupolven aikaan saamiseksi. Näin metsän kiertoaikaa voidaan parhaillaan lyhentää ja uudistamiskustannuksia pienentää.

Metsän oikea-aikainen uudistaminen sopivalla menetelmällä takaa parhaan tuoton ja maksimaalisen. Istuttamisen kannattavuus paranee rehevillä, puuntuotoskyvyltään hyvillä mailla. Yleensä rehevillä mailla luontaisen uudistumisen edellytykset ovat heikot heinittymisen vuoksi ja metsän uudistamisella välittömästi hakkuun jälkeen turvataan elinvoimaisen taimikon syntyminen. Luontaisen uudistamisen edellytykset ja kannattavuus ovat yleisesti paremmat karummilla mailla, joissa metsän kiertoaika on pitkä. Luontaisella uudistamisella on mahdollista vähentää myös turvemaiden ojitustarvetta.

Maanmuokkaus on uudistamisen tärkein vaihe. Maanmuokkaus vähentää  kilpailua kasvutekijöistä ja turvaa taimille hyvän elinympäristön.  Ennen muokkausta uudistusala kannattaa raivata. Päätehakkuuleimikossa metsänomistajan lakisääteinen velvollisuus
on metsän uudistaminen eli uuden metsän viljely. Reunametsä on  hyvä siementäjä, mutta niin ovat paju ja hieskoivukin.
Panosta laadukkaisiin siemeniin ja taimitarhojen kasvattamiin puuntaimiin. Silloin tiedät, mitä metsissäsi kasvaa. Käytämme maanmuokkauksessa ammattitaitoisia muokkausyrittäjiä.

Kajaanin Metsäpalvelu Oy myy vain taimitarhalla kasvatettuja, alueelle soveltuvia taimia. Oikeaa alkuperää oleva taimi kestää valoa, pimeyttä ja pakkasta. Jokaisen taimierän  mukana tulee todistus. Toimitamme taimet sopimuksen mukaan suoraan uudistusalalle. Taimet istutetaan istutusmättääseen sen parhaimpaan kohtaan. Näin varmistetaan,  että jokaisella taimella on hyvät mahdollisuudet kasvuun. Siemenet ovat metsikkösiemenistä jalostettuja. Jalostetuista siemenistä kasvaa parempilaatuisia ja nopeampikasvuisia puita verrattuna jalostamattomaan metsäsiemeneen.

OTA YHTEYTTÄ!

Petri Manninen p. 040 017 9112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi

Error: Contact form not found.

Metsän oikean uudistamistavan valinta mahdollistaa parhaan mahdollisen metsän tuoton ja maksimaalisen hiilensidonnan
Metsän oikea-aikainen uudistaminen sopivalla menetelmällä takaa parhaan tuoton ja maksimaalisen hiilensidonnan