Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila/maatila Oulu n. 311 ha

 

Tarjoukset käsittelyssä, tarjousten tehneisiin ollaan yhteydessä pian.

Myydään isokokoinen metsätila Oulun Yli-Kiimingin Nuorittassa. Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 417.9 ha, josta metsämaata n. 311 ha, kitumaata n. 65 ha, joutomaata n. 33 ha ja viljelysmaata n. 10 ha.  Loppu on pääasiassa tiestöä. Tilalla on runsaasti välittömiä hakkuumahdollisuuksia.

HUOM! Mikäli haluat osallistua rakennusten näyttöön, ole välittäjään yhteydessä, mikäli ilmoittautumisia näyttöön ei tule, ei näyttöä pidetä. Muutoin näyttö pidetään 9.12 kello 12.

Kohde myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta metsistä ja rakennuksista on myös mahdollista tarjota erikseen.

Mikäli olette kiinnostuneet koko kiinteistöstä (metsät + rakennukset), tarjoukseen pyydetään erittelemään hinta:

1. kantatilalle (metsät ja pellot ilman Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävää pihapiiripalstaa ks. karttaliite kuvista)
2. Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävälle pihapiiripalstalle ks. karttaliite kuvista

* Pihapiiripalstan pinta-ala on n. 5.3 ha, josta metsämaata pinta-ala n. 2 ha (metsä lähes koko alaltaan uudistuskypsää metsää). Maatalousmaata on n. 2.87 (peruslohkotietojen mukaan) ha ja pihapiiriä n. 0.6 ha. Pihapiiripalstan kokonaisaispuumäärä on arviolta n. 370 m3, josta tukkia n. 230 m3 ja kuitua n. 140 m3. Pihapiiripalstan puuston päätehakkuuarvo nykyisillä puun hinnoilla on arviolta bruttona n. 20 000 €.

Tarjouksen voi siis jättää pelkästään myös kohdassa 2. eritellystä pihapiiripalstasta sekä metsätilasta ilman kohdassa 2 eriteltyä pihapiiripalstaa. 

Kiinteistöllä on neljä toisiaan lähellä sijaitsevaa palstaa. Kehitysluokkajakauma painottuu kasvastusmetsiin (kehitysluokkajaumasta nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä on >80 %), joista on saatavilla mukavasti myös välittömiä harvennustuloja. Tilalta löytyy myös päätehakkuumahdollisuuksia, uudistuskypsiä metsiä on n. 27 hehtaaria.

Palstojen saavutettavuus ja muoto on pääosin hyvä (ks. kiinteistörekisterin karttaote). Puustosta arviolta >80 % sijaitsee lähempänä kuin 500 metrin lähikuljetusmatkan etäisyydellä tiestöstä.

Lokakuussa 2023 suoritetun maastomittauksen mukaan tilan kokonaisainespuumäärä metsätalousmaalla on n. 30 900 m3 josta tukkia on arviolta n. 5 400 m3 ja kuitua 25 500 m3. Muuta runkopuuta on laskelman mukaan tämän lisäksi n. 1 900 m3. Kasvupaikoista kangasmaita on n. 131 hehtaaria ja metsämaan soita n. 180 hehtaaria. Kitu- ja joutomaita on n. 98 ha. Puustosta n. 1 100 mottia löytyy kitumailta. Koilliskulman 12 hehtaarin palstaa ei ole mitattu maastotöin, arvio puustosta perustuu MHY:n 2019 tuottaman metsävaratiedon ja Metsäkeskuksen tuottaman avoimen metsävaratiedon yhdistelmään. Tämän palstan kulmalle tulevalle tielle ei ole merkitty kiinteistölle kulkuoikeutta eikä omistaja ole osakkuudestaan tähän tiehen osoittanut selvitystä.

Kiinteistöllä sijaitsee kaksi tukikelpoista, viljeltyä peruslohkoa. Peruslohko 9730056761 Suopelto, ala 6.57 ha, on avo-ojitettua peltoa. Peruslohkoa 9730056761 Kotipelto, ala 2.87 ha, ei ole ojitettu. Pienemmät peltoheitot eivät ole korvauskelpoisia. 

Kiinteistöllä sijaitsee vanha maatilan talouskeskus. Rakennukset sijaitsevat Nuorittajoen rannalla. Vuonna 1959 valmistunut, kokonaisalalataan 98 m2 oleva asuinrakennus (kiinteistöveropäätöksen mukaan) myydään purkukuntoisena. Rakennus ei ole hirsirunkoinen. Rakennuksessa on vesikiertoinen lämmitys, joka ei tällä hetkellä toimi. Taloa on pidetty lämpimänä uuneilla. Käyttöön ottoa varten rakennus vaatii mittavan remontin, vaikkakin on tällä hetkellä asuttu. Pihapiirissä sijaitsee myös varastorakennuksia sekä 80-luvulla rakennettu navettarakennus. Pohja- ja julkisivupiirustuksen mukaisesti rakennuksen lämmin ala on 81 m2 ja kylmä ala 62 m2. Rakennusta ei ole kuitenkaan pidetty lämpimänä myyjän antaman selvityksen mukaan. Kylmillään olo on saattanut aiheuttaa rakennuksen rakenteisiin vaurioita. Mahdollisista vaurioista ei ole kuitenkaan tietoa. Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu. Oulun kaupungilta ei löytynyt rakennuslupadokumentteja muihin rakennuksiin, kuin asuinrakennukseen ja 80-luvulla rakennettuun navettaan.

Tilan eteläpäässä sijaitsee lisäksi vanha huonokuntoinen mökkirakennus ja sauna sekä varastorakennuksia. Myyjä pitää nämä rakennukset itsellään ja sitoutuu viemään ne pois tilalta vuoden 2024 loppuun mennessä.

Myyjän antaman selvityksen mukaan käyttövesi tulee vesiosuuskunnalta. Kiinteistöllä on oma jätevesijärjestelmä talon ja tuotantorakennusten jätevesille.

Kiinteistö sijaitsee osittain Mustasuon tuulivoimakaavan alueella (nykyisen kaavaluonnoskartan mukaan noin. 30 hehtaaria kaupan kohteesta sisältyy Mustasuon yleiskaavarajaukseen). Hanketta kehittävän Tuuli Alfa Oy:n antaman selvityksen perusteella myyntikohteelle ei tulla rakentamaan tuulivoimalaa. Mikäli hanke toteutuu, maksetaan vuotuista korvausta hankealueen sisällä maata omistaville, sopimuksen tehneille maanomistajille. Tuuli Alfa Oy:n antaman selvityksen mukaan hehtaarikohtainen korvaus sidotaan tuulivoimala-alueen tuotantoon, mutta on vähintään 110 €/vuosi/hehtaari (vuokra sidottu elinkustannusindeksiin). Kaupan kohteen osalta vuokrasopimusta ei ole nykyisen omistajan toimesta tehty, ja uusi omistaja joutuu neuvottelemaan sopimuksen Tuuli Alfa Oy:n kanssa. Hankealuerajaus tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä, huomioi, että kaupan kohde ei välttämättä tule sijaitsemaan lopullisen hankealueen sisällä!

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ja YVA-ohjelma ovat valmiudessa nähtäville asettamista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma menee yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn 5.12. ja on määrä laittaa nähtäville 16.1.2024.

Kaavasta lisätietoa osoitteissa 

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/mustasuon-tuulivoima-alueen-osayleiskaava 

https://www.ouka.fi/documents/64220/35370477/YHDLTK+20.9.2022+p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf/83475b37-0569-4351-81be-9226fb5573a7

Kiinteistö sijaitsee kokonaan Uuden Oulun yleiskaavarajauksen sisällä. Kiinteistölle ei ole kaavassa osoitettu erillisiä rakennuspaikkoja. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta saadun alustavan selvityksen mukaan emätilan pitkä rantaviiva ja emätilasta lohkottujen rakennuspaikkojen määrä huomioiden emätilalla on mahdollisuus saada yksi lisärakennuspaikka rannalle. Mikäli pihapiiripalsta (asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävä palsta) myydään määräalana erikseen, sovitaan kauppakirjalla, että rakennuspaikka jää kuulumaan kiinteistön loppuosalle (kantatilalle). Rakennuslupa on haettava poikkeamislupamenettelyssä ja lopullisen luvan myöntämisestä päättää kunta.

Myyntikohteen ja rannan välissä voi olla vesijättöä.

Tarjoa viimeistään keskiviikkona 20.12 joko sähköpostilla pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi tai “Tee tarjous” painikkeen kautta.

Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero (4% kauppahinnasta [varainsiirtoverokanta kiinteistöillä laskenut 3%:n, verottaja palauttaa ylimääräisenä maksetun varainsiirtoveron jos kauppa tehdään vuoden 2023 puolella) sekä lainhuudatusmaksu (151 €). Mikäli pihapiiripalsta myydään erikseen, tulee palstan ostajalle maksettavaksi myös lohkomiskulut. Pihapiiripalsta ei saa tällöin osuuksia yhteisiin alueisiin.

Kiinteistövero vuonna 2023 on ollut 148,17 €.


Kokonais pinta-ala 418 ha
Taimikoiden pinta-ala 26.9 ha
Kokonaisainespuusto 30 921 m³ 
Kuitupuuta 24 398 m³
Tukkipuuta
5 414
Kaava Kyllä  Yleiskaava
     
Rasitteet ja rajoitukset Kyllä Ks. kiinteistörekisteriote
Kiinnitykset ja rasitukset Kyllä Kuolinpesäosuuden ulosmittaus
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin On Ks. kiinteistörekisteriote
Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV